Algemene voorwaarden Best-app

ALERT-KEY™ is een product van Best-app c.v.

Artikel 1: definities

a. Best-app is een commanditaire vennootschap die onder nummer 61730084 is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Eindhoven. In onderhavige voorwaarden wordt Best-app verder geduid als ‘gebruiker’. b. Degene die diensten en/of producten afneemt van de gebruiker wordt geduid als ‘koper’

Artikel 2: toepasselijkheid

a. Voor de afname van diensten en/ of producten door de koper van de gebruiker wordt een overeenkomst opgesteld waarop onderstaande voorwaarden van toepassing zijn. b. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen gebruiker en koper, daaronder begrepen iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen gebruiker en koper waarop gebruiker deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. c. Onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met gebruiker, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken. d. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen tussen partijen. e. De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van koper wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. f. Mocht ondanks zorgvuldigheid van de zijde van de gebruiker nietigheid van bepaalde bepalingen aan de orde zijn dan verplichten partijen zich om in gezamenlijk overleg te komen tot vervanging van de betreffende bepalingen waarbij de oorspronkelijke strekking en doel wordt aangehouden.

Artikel 3: Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomst

a. Ieder door gebruiker gedaan aanbod is vrijblijvend, tenzij in of in verband met die offerte uitdrukkelijk een termijn voor aanvaarding wordt genoemd. b. De prijzen in bedoelde aanbiedingen/offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij anders overeengekomen. c. Het aanbod is uitsluitend gebaseerd op de daartoe door koper verstrekte informatie, waarbij gebruiker mag vertrouwen op de juistheid en volledigheid daarvan. Koper staat in voor de juistheid en volledigheid van bedoelde informatie. d. De overeenkomst tussen gebruiker en koper komt tot stand op het moment dat een door de gebruiker gedaan aanbod door koper uitdrukkelijk, schriftelijk en ongewijzigd is aanvaard.

Artikel 4: Uitvoering van de overeenkomst

a. Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door gebruiker. Dat geldt ook indien het de bedoeling van partijen is dat een opdracht door een bepaalde persoon binnen gebruiker zal worden uitgevoerd. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW is dan ook uitgesloten. b. Gebruiker zal de overeenkomst met de zorg van een goed opdrachtnemer uitvoeren. c. Het staat gebruiker vrij om aan haar verleende opdrachten onder haar verantwoordelijkheid door hulppersonen en derden te laten uitvoeren. Zij zal daarbij de zorg van een goed opdrachtgever in acht nemen. d. In geval van niet tijdige levering dient gebruiker in gebreke te worden gesteld door koper, alvorens in verzuim te kunnen geraken. Alvorens over te gaan tot ingebrekestelling zal de koper eerst overleg voeren met gebruiker over de reden voor niet tijdige levering alsmede te bedenken oplossingen.

Artikel 5: Levering

a. In het geval er geen diensten zijn verleend maar producten zijn vervaardigd zal levering geschieden op een door gebruiker aan te geven wijze. Koper is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat gebruiker deze bij hem aflevert of doet afleveren, dan wel op het moment waarop deze hem volgens de overeenkomst ter beschikking worden gesteld. b. Indien koper weigert af te nemen of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is gebruiker gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van koper. c. Het risico van de zaken gaat op koper over op het tijdstip waarop deze aan koper juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van koper of van een door koper aan te wijzen derde worden gebracht.

Artikel 6: Prijs en honorarium

a. Gebruiker brengt het honorarium/prijs in rekening aan de hand van de gewerkte uren/samengestelde product, tenzij anders is overeengekomen in de overeenkomst. b. Door gebruiker ten behoeve van de koper te maken en betaalde onkosten zullen apart in rekening worden gebracht. Alle gefactureerde bedragen zijn exclusief BTW en dienen binnen 30 dagen na de factuurdatum te worden voldaan op een door gebruiker aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd, zonder dat aftrek, korting of verrekening is toegestaan. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op. c. Bij gebreke van tijdige betaling is de koper gehouden de kosten van invordering te vergoeden waarbij gebruiker ook 5% rente per maand rekent over het te vorderen bedrag tot het moment van voldoening. d. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de koper zijn de vorderingen van gebruiker op de koper onmiddellijk opeisbaar. e. Gebruiker is in geval van overschrijding van enige betalingstermijn gerechtigd verdere leveringen aan koper stop te zetten, totdat het volledig openstaande bedrag uit alle met gebruiker gesloten overeenkomsten volledig is voldaan. Gebruiker is in dit geval ook gerechtigd volgende zaken uitsluitend onder rembours te verzenden.

Artikel 7: Eigendomsvoorbehoud en intellectueel eigendom

a. Alle door gebruiker geleverde zaken blijven eigendom van gebruiker totdat koper alle verplichtingen uit alle met gebruiker gesloten overeenkomsten volledig is nagekomen, dit ter beoordeling van gebruiker. b. Koper is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren. c. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is koper verplicht gebruiker zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen. d. Koper verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings - en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven. e. Door gebruiker geleverde zaken, die krachtens het onder 1. van dit artikel bepaalde onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. In geval van doorverkoop verplicht koper zich eveneens onder eigendomsvoorbehoud (door) te leveren.

Artikel 8: Incassokosten

a. Alle in redelijkheid door gebruiker in verband met de niet- of niet tijdige nakoming door de koper van diens betalingsverplichtingen gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso-)kosten, zijn voor rekening van de koper. b. Koper is over de gemaakte incassokosten de wettelijke rente verschuldigd.

Artikel 9: Vervaltermijn

Indien koper van oordeel is of blijft dat gebruiker de overeenkomst niet tijdig, niet volledig of niet behoorlijk heeft uitgevoerd, zulks –tenzij dit reeds op grond van het bepaalde in artikel 4 is gebeurd- onverwijld schriftelijk aan gebruiker kenbaar te maken en de daarop gebaseerde aanspraken binnen één jaar na dagtekening van de hiervoor bedoelde kennisgeving, dan wel binnen één jaar, nadat die kennisgeving had behoren te worden gedaan, in rechte geldend te maken, bij gebreke waarvan al zijn rechten en aanspraken te dier zake vervallen door het verstrijken van de hiervoor bedoelde termijn.

Artikel 10: Opschorting en ontbinding

Indien koper niet, niet behoorlijk of niet tijdig aan enige verplichting jegens gebruiker voldoet, heeft gebruiker het recht de nakoming van al zijn verplichtingen jegens koper op te schorten dan wel de overeenkomst met koper, zonder enige ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst en zonder zelf tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, geheel of gedeeltelijk te ontbinden, een en ander onverminderd de overige rechten van gebruiker, waaronder die tot schadevergoeding.

Artikel 11: Aansprakelijkheid

a. Indien gebruiker aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld. b. De aansprakelijkheid van gebruiker voor schade van de koper, welke is veroorzaakt door niet tijdige, niet volledige of niet behoorlijke uitvoering van de overeenkomst, is beperkt tot maximaal het (factuur)bedrag, dat door gebruiker aan de koper in rekening is gebracht voor de geleverde zaken en/of voor het verrichten van de werkzaamheden waarin de oorzaak van de schade is gelegen. De eventueel door gebruiker aan de koper verschuldigde schadevergoeding zal echter nimmer hoger zijn dan het bedrag waarvoor de aansprakelijkheid van gebruiker in voorkomend geval door verzekering is gedekt, althans tot maximaal het bedrag van € 10.000,= voorzover bedoelde verzekering in voorkomend geval geen dekking zou verlenen. Het voorgaande lijdt uitzondering ingeval van opzet of daarmee gelijk te stellen grove onzorgvuldigheid van gebruiker. Onder gebruiker zijn in deze en de volgende bepalingen van dit artikel mede begrepen zijn werknemers alsmede eventuele door hem bij de uitvoering van de opdracht ingeschakelde derden. c. Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, welke is veroorzaakt doordat de koper niet heeft voldaan aan zijn informatieverplichting, tenzij deze schade mede is veroorzaakt door opzet of daarmee gelijkt te stellen grove onzorgvuldigheid van gebruiker. d. Gebruiker is voorts niet aansprakelijk voor schade, welke is veroorzaakt door handelen of nalaten van door koper bij de uitvoering van de opdracht betrokken derden, tenzij die schade mede is veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen grove onzorgvuldigheid van gebruiker. e. Gebruiker is overigens steeds bevoegd de schade van koper zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken, waartoe koper alle medewerking zal verlenen. f. Koper is verplicht zijn/haar schade en/of die van haar leden zoveel mogelijk te beperken of, waar mogelijk, ongedaan te maken. g. Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. Het voorgaande lijdt uitzondering ingeval van opzet of daarmee gelijk te stellen grove onzorgvuldigheid van gebruiker. h. Iedere vordering tot schadevergoeding verjaart door het verloop van 1 jaar na de aanvang van de dag waarop de laatste nota van gebruiker is gedagtekend.

Artikel 12: Vrijwaring

Koper vrijwaart gebruiker tegen alle aanspraken van derden, de door gebruiker in verband daarmee te maken kosten inbegrepen, die op enige wijze samenhangen met de voor de opdrachtgever verrichte werkzaamheden, behoudens in geval van opzet of grove schuld aan de zijde van gebruiker.

Artikel 13: Overmacht

a. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt. b. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop gebruiker geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor gebruiker niet in staat is de verplichtingen na te komen. c. In geval van overmacht kan koper geen aanspraak maken op enige schadevergoeding. d. Indien een geval van overmacht leidt tot overschrijding van de overeengekomen datum of termijn, heeft koper het recht de betrokken overeenkomst te ontbinden door middel van een schriftelijke verklaring. Deze ontbinding strekt zich niet uit tot zaken die reeds geleverd zijn; deze dienen aan gebruiker te worden betaald met inachtneming van deze algemene voorwaarden.

Artikel 14: Toepasselijk recht en geschillen

a. Alle rechtsverhoudingen tussen gebruiker en de koper waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door Nederlands recht. Ook als aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of als de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten. b. In geval van geschillen is de Nederlandse rechter bevoegd. c. Deze voorwaarden kunnen op eerste verzoek van koper door gebruiker worden toegestuurd.

Best-app is gevestigd te Bladel en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 61730084. Bladel, november 2014